Uw privacy!

Lees onze privacy verklaring. Heeft U vragen, bel of mail ons dan direct.

Telefoon 010-2613385
info@zw.nl

Vragen? Bel ons: +31 (0)10 – 2613385

Bij een bezoek aan deze website kunnen er gegevens van u worden verwerkt. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Contactgegevens

Lowenthal Investeringen & Partnerships BV, gevestigd te Vlaardingen, handelend onder de namen: INEXXENI en ZON & SCHADUW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: www.zon-en-schaduw.nl | www.zon-schaduw.nl | www.inexxeni.nl


Persoonsgegevens verwerken

Lowenthal IP B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen


Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Lowenthal IP B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken over onze diensten / producten. Dit doen wij uitsluitend op verzoek van u als de aanvrager.

Wanneer er een overeenkomst ontstaat hebben wij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist worden door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.


Persoonsgegevens bewaren

Lowenthal IP B.V. bewaart klantgegevens zolang de afnemer klant is bij een van onze bedrijven.

Gegevens in ons administratiesysteem worden ook bewaard zolang men klant is bij Lowenthal IP BV., om te kunnen factureren en contact op te kunnen nemen in geval van vragen. 

Na beëindigen van de samenwerking worden deze gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / Belastingwet.


Recht om vergeten te worden

U heeft vanuit de Wet AVG het recht om ‘vergeten te worden’. U kunt ons verzoeken gegevens van u volledig te verwijderen. Indien u dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen producten en diensten meer aan u kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lowenthal IP B.V. verstrekt uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Lowenthal IP BV gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lowenthal IP B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lowenthal IP BV. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Persoonsgegevens beveiligen

Lowenthal IP B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zw.nl.

De volgende gegevens kunnen van u worden verwerkt, wanneer u zelf een van de formulieren op deze website invult en verstuurt of wanneer u uw gegevens telefonisch of via email aan ons doorgeeft.

* Bedrijfsnaam

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

* Locatiegegevens

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

* Het afhandelen van een betaling

* Verzenden van onze nieuwsbrief

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Lowenthal IP B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Lowenthal IP B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lees meer over de bewaartermijnen in bovenliggende tekst onder de kop: ‘Persoonsgegevens bewaren’.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy statement stuurt u dan een e-mail naar info@zw.nl of neem contact met ons op.